UPUTSTVO ZA PAKOVANJE POŠILJAKA

  • Koristiti nove, čvrste kutije.
  • Kutiju je potrebno zalepiti širokom lepljivom trakom.
  • Ne koristiti stare i oštećene kutije.
  • Lomljive pošiljke ne smeju se slati bez adekvatnog pakovanja.
  • Sadržaj dodatno osigurati i popuniti kako se ne bi pomerao unutar kutije (stiropor).
  • Na kutiji je potrebno da stoji samo jedna adresnica.
  • Za postere je potrebno koristiti tube.
  • Veličina kutije mora odgovarati sadržaju ili je istu potrebno dodatno osigurati.
  • Sa kutije je potrebno skinuti sve stare nalepnice i adresnice.
  • Nije dozvoljeno vezivanje više kutija u jedanu pošiljku.

Ukoliko se korisnik usluge ne pridržava ovih uslova smatraće se da je do oštećenja došlo nakon uručenja. Ako se prilikom uručenja registrovane poštanske pošiljke primaocu ili ovlašćenom licu, utvrdi da se masa pošiljke slaže sa masom utvrđenom prilikom predaje te pošiljke na prenos, i da na njenom spoljnom omotu ne postoji vidljivi znaci povrede ili oštećenja, smatra se da je pošiljka ispravna u smislu odredbi Zakona o poštanskim uslugama. Poštanski operator ne snosi odgovornost za pošiljke koje su predmet tenderske dokumentacije, konkursa i slično u smislu finansijske nadoknade za gubitak zarade, budućih prihoda i poslova.

U slučaju transporta i manipulacije pošiljki čiji je sadržaj bela tehnika, električni uređaji, mobilni telefoni, računari, komponente i drugi električni i IT uređaji, poštanski operator odgovara isključivo ukoliko su pošiljke originalnog, fabričkog pakovanja. Za sve prepakovane sadržaje pošiljki koje nisu originalne poštanski operator ne snosi odgovornost.

Pošiljalac je odgovoran da pakovanje pošiljke prilagodi prirodi, sadržini, masi, gabaritu i obliku predmeta u pošiljci. Pošiljalac je dužan da robu spakuje u adekvatnu ambalažu za transport. Treba izbegavati pakovanje pošiljaka u kese, džakove ili zavijanje u papir, jer ta ambalaža ne obezbeđuje sadržaj pošiljle od spoljašnjih uticaja. Ukoliko čvrstina spoljašnjeg pakovanja (kutija, džak, kesa...) ne odgovara težini pošiljle potrebno je ojačati ga streč folijom ili dodato ga oblepiti trakom.